هیات تطبیق مقررات مجلس عواملی چون تجویز تسری مصوبه به قبل از مصوبه و عدم درج مصوبه در درگاه عمومی انتشار اطلاعات را از عوامل نقض مصوبه ی مذکور عنوان دانسته است.

بنابراین از نظر مجلس مصوبه جنجالی نرخ ۷۰۰۰ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها باطل و بلااثر خواهد بود مگر آنکه ظرف ۱۰ روز آینده جواب قانع کننده‌ای از دولت به مجلس اعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید